باشگاه مشتریان ممتاز ولنجک امکان استفاده VIP و بهره مندی از مزایای نقدی و اعتباری در مراکز طرف همکاری باشگاه در شمال شهر تهران  را برای اعضاء محترم فراهم می نماید.